Cung cấp dịch vụ có tính tiện lợi, tính sản xuất cao để tạo dựng thành phố đáng sống đối với cư dân và khách đến thăm. Thiết lập Living Lab là sáng kiến tiêu biểu giúp tạo ra tương lai cho thành phố thông qua giao tiếp, cùng sáng tạo giữa công nghiệp - chính quyền - cơ sở giáo dục - cư dân hiện thực hóa thành mà cư dân và doanh nghiệp cùng kiến tạo. 

◆ Xác định vấn đề xã hội, thực trạng của thành phố => Sử dụng hiệu quả kỹ thuật số, xác định vấn đề từ góc nhìn của cư dân

◆ Thử cải thiện và phát triển dịch vụ => Ý tưởng của cư dân, lên kế hoạch, kết nối dịch vụ

◆ Thực chứng dịch vụ qua hợp tác giữa cư dân và doanh nghiệp => Thực chứng dịch vụ, áp dụng các biện pháp khuyến khích tham gia

◆ Xác định các kết quả của sáng kiến và các thay đổi trong thành phố => Chỉ số thành phố, triển khai và tiêu chuẩn hóa dịch vụ

  • Living Lab như là môi trường thử nghiệm phát triển các dự án của TMC
  • Living Lab mở sinh ra đổi mới sáng tạo
  • Mở rộng Living Lab cho các khu vực khác

◆ Tạo nên những câu chuyện thành công như một không gian đổi mới sáng tạo

◆ Giải quyết các vấn đề của kênh Doanh nghiệp tới khách hàng (BtoC)

◆ Nâng cao giá trị thương hiệu của thành phố

◆ Chiêu mộ các nhà cung cấp dịch vụ hàng đầu

◆ Năng động hóa thành phố thông qua khuyến khích doanh nghiệp sử dụng thành phố như là nơi thực chứng các ý tưởng kể cả BtoB

◆ Các dự án thử nghiệm dịch vụ trên phạm vi khu vực Bắc Hà Nội mở rộng

◆ Triển khai hàng ngang cơ cấu, phương pháp vận hành và sử dụng hiệu quả phòng thí nghiệm