Bằng cách cung cấp y tế và giáo dục chất lượng cao, hiện thực hóa thành phố có đời sống tiên tiến để có thể dẫn đầu ASEAN, nơi cư dân khỏe mạnh cả về tinh thần lẫn thể chất

◆ Phát triển năng lực tiếp nhận bệnh nhân của các cơ sở y tế để cư dân có thể nhận được chăm sóc y tế khi cần thiết

◆ Các hệ thống và công nghệ thúc đẩy cải thiện lối sống dựa trên chế độ ăn uống và vận động đối với trẻ em và người cao tuổi

◆ Môi trường, cơ hội cho trẻ em nhận được nền giao dục chất lượng cao một cách bình đẳng

◆ Cung cấp nhiều cơ hội trang bị kiến thức xã hội như văn hóa, chứ không chỉ học tập ở trường lớp

◆ Thiết lập hệ thống với các dịch vụ y tế cần thiết luôn sẵn sàng cung cấp cho cư dân

◆ Đưa vào sử dụng phòng khám thông minh sử dụng công nghệ tiên tiến

◆ Đưa vào sử dụng dịch vụ giao dục chất lượng cao cho trẻ em

◆ Nơi học tập về văn hóa Hà Nội, học tập theo cộng đồng