Làm cho vận hành quản lý thành phố (quản lý khu vực) hiệu quả cao, chất lượng cao bằng cách quản lý thông tin tập trung trong khu vực thành phố. Cụ thể là thực hiện tối đa hóa tính năng bảo vệ, duy trì trị an, đảm bảo tính an toàn của khu vực, nâng cao tính tiện lợi cho cư dân.

◆ Bên cạnh thông minh hóa nghiệp vụ quản lý thông thường, còn cung cấp dịch vụ quản lý thông minh để thực hiện các giá trị (Sạch/ An toàn/ Kết nối/ Tương lai)

◆ Hiệu suất hóa dịch vụ bằng cách đạt lợi thế quy mô

◆ Duy trì dịch vụ chất lượng cao bằng cách thiết lập hiệp hội quản lý thống nhất, xây dựng chính sách hướng dẫn

Thực hiện giám sát toàn thể, quản lý toàn thể trên thành phố các thông tin thiết bị như thiết bị điện, thiết bị điều hòa không khí, thiết bị vệ sinh v.v. Duy trì, làm tăng trưởng môi trường của thành phố ở cấp độ cao bằng cách thiết lập trung tâm điều khiển, triển khai dịch vụ như hệ thống quản lý thành phố, hệ thống quản lý năng lượng tòa nhà (BEMS), hệ thống giám sát môi trường v.v.